Cumhuriyetin İlânı

“Hâkimiyet bilâ-kayd’ü şart milletindir. İcra kudreti, teşriî salâhiyeti milletin yegâne hakiki mümessili olan mecliste tecelli ve temerküz etmiştir.” Bu iki cümleyi bir kelimede özetlemek mümkündür. “Cumhuriyet”. Cumhuriyetin ilânı kararını nerede ve kimlere söyledim. Cumhuriyetin ilânı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa’yla birlikte hazırladık 29 Ekim 1923 günü Halk Partisi’nde yapılan görüşmeler Ben Genel Başkan olarak